Tuesday, November 30, 2010

PROGRAM GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

sem     - okt 09/10 
subjek - etika pentadbir awam
untuk   - en. saadon awang


BINCANGKAN SATU (1) LANGKAH YANG   DIAMBIL OLEH KERAJAAN MALAYSIA UNTUK MEMASTIKAN KAKITANGAN SEKTOR AWAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB MEREKA DENGAN PENUH BERETIKA.


1.0 PENGENALAN
Dalam menuju pembangunan dan kemajuan sesebuah negara, sektor ekonomi dan kecanggihan teknologi dikatakan menjadi tonggak utama namun tidak kurang sektor tenaga manusia. Tenaga manusia sebenarnya merupakan penggerak yang penting agar sumber ekonomi dan teknologi dapat diadun dengan cara yang terbaik dan berkesan. Di Malaysia kakitangan sektor awam menjadi tonggak utama di sebalik nama kerajaan Malaysia. Kakitangan awam yang bekerja di setiap pelusuk bangunan dalam pelbagai bidang sentiasa menjadi harapan semua lapisan masyarakat dalam menjamin pembangunan, kemajuan dan keselamatan serta keamanan negara ini. Namun begitu para kakitangan sekor swasta juga memainkan peranan yang tersendiri dalam usaha  mencorak Malaysia menjadi sebuah negara membangun dengan gayanya yang tersendiri. Justeru itu setiap kakitangan awam perlu memberi serta menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh beretika. Dalam  memastikan setiap kakitangan awam menjalankan amanah mereka dengan penuh beretika kerajaan Malaysia sentiasa bertindak prihatin iaitu dengan menguatkuasakan pelbagai program serta dasar yang berkaitan. Salah satunya ialah dengan memperkenalkan Program Gerakan Budaya Kerja Cemerlang.

2.0 ETIKA KERJA DALAM SEKTOR AWAM
Etika kerja didefinisikan sebagai prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi bagi mengawal tingkahlaku pekerja atau ahli organisasinya. Dalam konteks ini ia adalah bertujuan untuk mengawal tingkahlaku kakitangan sektor awam. Etika merupakan satu bentuk kawalan bagi memastikan perlakuan pekerja sentiasa selaras dengan sistem nilai sesebuah organisasi. Melalui prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam etika kerja, seseorang akan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan yang digalakkan oleh organisasi. Umunya etika kerja dibentuk berdasarkan nilai-nilai universal yang kemudiannya disesuaikan dengan lunas undang-undang negara, sistem nilai masyarakat setempat dan peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi. Bagi perkhidmatan sektor awam etika kerja merupakan unsur terpenting untuk dititikberatkan kerana setiap kakitangan kerajaan perlu memiliki tingkahlaku yang sempurna dalam pandangan orang ramai.

2.1 Kakitangan Sektor Awam Merupakan ;
a)      Pemegang amanah rakyat. Oleh itu setiap darinya perlu bersifat bertanggungjawab dan meyakinkan orang ramai tentang keupayaan memelihara amanah tersebut.
b)      Mereka diberikan banyak kuasa untuk membuat berbagai keputusan melalui jawatan-jawatan dan pangkat yang dipegang.
c)      Mereka juga memiliki dan boleh mengetahui berbagai maklumat eksklusif kerajaan.

Selain itu etika kerja kakitangan awam di Malaysia telah dinyatakan dengan jelas melalui berbagai cara, seperti ;
a)      Perintah Am (Bab D) 1980 (Kelakuan dan Tatatertib)
b)      Panduan Perkhidmatan Cemerlang. Panduan ini telah menetapkan tujuh prinsip iaitu ;
·         Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
·         Bekerja dengan penuh tanggungjawab
·         Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
·         Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan
·         Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
·         Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
·         Berpegang teguh kepada ajaran Agama
c)      Rukun Negara
d)     Lagu Perkhidmatan Awam

Justeru itu perkhidmatan-perkhidmatan tertentu juga didapati mempunyai etika-etika tersendiri sebagai tambahan kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan melalui sumber-sumber seperti di atas. Iaitu seperti Perkhidmatan Perubatan, Perkhidmatan Perundangan dan sebagainya.     

2.2 Perlakuan Yang Tidak Beretika
 Secara umumnya tingkahlaku seseorang pekerja dianggap tidak beretika apabila ;
i.                    Perbuatan tersebut melanggar undang-undang negara dan boleh dikenakan hukuman
ii.                  Apabila perbuatan itu bercanggah dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diamalkan oleh masyarakat
iii.                Apabila perbuatan itu dilakukan bukan atas tujuan awam sebaliknya disebabkan oleh tekanan-tekanan seperti kepentingan kekeluargaan, politik, agama dan suku kaum.

Ringkasnya etika kerja kakitangan sektor awam sangat penting dalam mencerminkan setiap pelusuk perkhidmatan awam. Daripada pihak atasan hingga pekerja-pekerja bawahan. Oleh yang demikian tindakan susulan harus sentiasa dibuat bagi menjamin kestabilan etika kerja dan juga penerapan nilai etika itu dalam diri setiap kakitangan sektor awam.        
      
3.0 LATAR BELAKANG PROGRAM GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG
Program gerakan budaya kerja cemerlang telah dilancarkan penghujung tahun 1989, iaitu pada 27 November 1989. Umumnya pembentukan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang adalah merupakan salah satu tujuan panduan tentang strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. Selain itu menerusi gerakan ini, kerajaan berharap bahawa satu budaya kerja cemerlang di kalangan pihak berkuasa dan para pekerja dapat dibentuk dan dijadikan sebagai amalan hidup. Bersamaan tujuan itu, tujuh lagi program tambahan turut diperkenalkan. Hal ini adalah bagi meningkatkan mutu kualiti para pekerja dalam agensi tertentu jesturu dapat memantapkan etika dalam diri setiap kakitangan sektor awam. Antara nilai-nilai yang ditekan dalam Gerakan Budaya Kerja Cemerlang ialah seperti amanah, integriti, kualiti dan berdisplin. Manakala tujuh program berkenaan lebih menumpukan kepada peningkatan kualiti perkhidmatan atau keluaran agensi-agensi dan  perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Akan kita sentuh pada perbincangan seterusnya.

“Kualiti adalah sesuatu keadaan yang cemerlang atau amat baik tetapi kebaikan itu tidak terhad atau tetap pada sesuatu tahap. Ianya tidak statik. Ia bergerak sepanjang masa. Justeru itu, apabila sahaja kita mencapai kualiti yang kita mendapati ada lagi kualiti yang lebih yang mesti kita kejar. Setelah kita mengejar dan mencapai kualiti yang baru menjadi matlamat kita, sekali lagi kita mendapati ada lagi kualiti yang lebih baik daripada itu yang perlu kita kejar. Dengan itu, usaha kita tidak berhabis-habisan dan tidak ada hadnya serta kita perlu mengejar kualiti sepanjang masa.”

        Berikut merupakan petikan kata-kata YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir bin Mohammad, Perdana Menteri ketika itu semasa beliau melancarkan gerakan budaya kerja cemerlang. Dengan memahami tujuan gerakan budaya kerja cemerlang adalah untuk membina masyarakat yang sentiasa mengutamakan dan mementingkan kualiti dalam segala usaha. Kakitangan sektor awam juga hendaklah menerap nilai-nilai utama yang terkandung dalam peraturan-peraturan perkhidmatan.

4.0 TUJUAN  GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG
Gerakan budaya kerja cemerlang adalah bertujuan untuk menbina semangat kakitangan sektor awam supaya mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan tiap-tiap mereka. Umunya program gerakan budaya kerja cemerlang mempunyai tujuan dua serampang, iaitu :
i.                    Untuk meningkatkan kualiti kerja
ii.                  Sebagai alat untuk mengukur atau menyukat produktiviti juga hasil kerja seseorang anggota perkhidmatan awam.

Namun begitu Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Sarji (1992), dalam memberi jaminannya  kepada kakitangan sektor awam bahawa untuk mencapai tujuan berkenaan, lima strategi yang telah dikenalpasti perlu dilaksanakan, iaitu :
i.                    Ketua-ketua jabatan adalah dipertanggungjawabkan untuk menggebleng keazaman atau tekad serta komitmen pegawai-pegawainya supaya mencari penyelesaian bersama ke atas masalah-masalah yang dihadapi. Pengurusan penyertaan sebagai teknik yang berkesan telah dikenalpasti, misalnya melaksanakan program Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) di Jabatan.
ii.                  Ketua-ketua jabatan hendaklah berusaha memupuk di kalangan stafnya tentang berkongsi visi bagaimana menyusun dan mengurus sesuatu masalah. Perundingan di antara ketua-ketua jabatan dengan staf bawahannya adalah digalakkan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
iii.                Ketua-ketua jabatan hendaklah mencari penyelesaian bersama ke atas masalah-masalah yang dihadapi.
iv.                Jabatan-jabatan perlu menerapkan perubahan-perubahan yang hendak dilaksanakan dengan memasukkannya sebagai dasar atau sistem jabatan supaya kefahaman dapat dipertingkatkan dan rasa kesamarataan di kalangan staf dapat ditanamkan.
v.                  Untuk menjamin kejayaan dan mengekalkan kejayaan yang dicapai serta diteruskan, jabatan-jabatan perlu mewujudkan sistem maklum balas ke atas semua aktiviti peningkatan mutu kerja seterusnya menyesuaikan aktiviti-aktiviti berkenaan mengikut kehendak masa.

Ringkasnya kedua-dua tujuan yang dinyatakan akan lebih berkesan jika disusuli dengan strategi-strategi di atas.

5.0 MASALAH-MASALAH DALAM PENERAPAN PROGRAM GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG
Dalam usaha menerapkan gerakan budaya kerja cemerlang dengan berkesan terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi oleh kakitangan sektor awam. Masalah-masalah berkenaan termasuklah :

5.1 Kakitangan Sektor Awam Yang Bermasalah
Hasil kerja yang baik dan berkualiti lahirnya daripada tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan begitu juga sebaliknya. Pengeluaran perkhidmatan yang tidak berkualiti boleh berpunca daripada kakitangan sektor awam yang bermasalah itu sendiri. Kelembapan pekerja, ponteng kerja, konflik di antara rakan sejawat, tidak mengikut arahan, tingkahlaku yang bertentangan dengan norma-norma pengurusan, tidak amanah, tidak berdisplin dan pekerja-pekerja yang mengalami konflik dan tekanan jiwa dan lain-lain lagi antaranya merupakan masalah yang sering timbul dalam diri kakitangan sektor awam. Pekerja yang bermasalah terutamanya yang mengalami tekanan jiwa akan menampakkan perubahan-perubahan dalam tingkahlakunya. Tingkahlaku yang negatif ini jika tidak dapat dikawal akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap organisasi secara tidak langsung.

5.2 Pengurusan Masa
Lagi banyak masa dibazirkan lebih banyak produktiviti dan kualiti organisasi terjejas. Organisasi akan menanggung kerugian apabila kakitangan sektor awam tidak dapat menguruskan masanya dengan sempurna dan bijak. Dengan hal yang berikut terdapat beberapa risiko yang perlu ditanggung oleh organisasi, iaitu :
i-                    Menanggung kos tambahan kerana kelewatan menjalankan tugas-tugas tertentu
ii-                  Pembaziran sumber kerana output tidak lagi diperlukan oleh pelanggan
iii-                Menjejaskan imej agensi kerana perkhidmatannya akan dianggap tidak boleh dipercayai oleh orang ramai.

Setiap kakitangan sektor awam dinasihatkan agar menganalisis bagaimana mereka menggunakan masa di tempat kerja, cara mereka bekerja dan sistem-sistem yang digunakan. Dengan analisis ini, kakitangan-kakitangan sektor awam akan lebih memahami bagaimana masa digunakan dan dapat menimbulkan kesedaran dan kesinsafan bahawa masa yang produktiviti perlu dihargai serta digunakan untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai.

5.3 Pengurusan Mesyuarat
Sehingga hari ini masih terdapat banyak mensyuarat yang tidak produktiviti dan tidak berkesan. Dan antara punca-puncanya ialah ;
i.                    Mesyuarat jarang diadakan menyebabkan perkara-perkara yang telah dibincangkan dahulu menjadi ketinggalan apabila dibincangkan semula
ii.                  Kelewatan menghantar minit mesyuarat
iii.                Orang yang tidak dapat memberi sumbangan atau tidak berpengalaman menghadiri mesyuarat.
iv.                Tidak ada persediaan yang rapi oleh sebab tidak ada perancangan mesyuarat
v.                  Sikap tidak komited dan bersungguh-sungguh dalam mesyuarat
vi.                Tidak ada tidakan susulan

Untuk memastikan mesyuarat itu berkesan adalah amat penting dengan keterlibatan peranan-peranan seperti pengerusi, setiausaha, ahli-ahli dan urusetia. Selain itu perancangan yang strategik juga baik untuk memastikan mesyuarat itu berjaya.

5.4 Membuat Keputusan
Kecemerlangan kualiti yang diharapkan di dalam perkhidmatan awam adalah juga meliputi aspek yang dihasilkan seperti kecepatan, ketepatan dan kualiti dalam pembuatan sesuatu keputusan. Kelewatan boleh dikatakan berlaku apabila sesuatu tugas itu mengambil masa yang lebih daripada minimum yang ditetapkan. Kelewatan dalam membuat keputusan boleh berpunca daripada kelemahan dalam sistem dan prosedur kerja, dasar yang tidak jelas, rujuk merujuk diantara agensi, penggunaan budi bicara dan kekaburan kuasa yang diperuntukan. Oleh itu ketua-ketua Jabatan hendaklah sentiasa mengkaji semula sistem dan prosuder masa kini.            

5.5 Akauntabiliti Dalam Kakitangan Sektor Awam Yang Tidak Tegar
Kekurangan sifat akauntabili dalam kakitangan sektor awam juga menjadi salah satu faktor masalah penerapan gerakan budaya kerja cemerlang dalam sesebuah organisasi. Apabila anggota-anggota perkhidmatan awam tidak bersikap akautabiliti harta-harta awam tidak dapat diuruskan dengan jujur dan amanah. Oleh itu secara tidak langsung sektor awam akan tercemar dengan amalan rasuah dan macam-macam lain perlakuan yang tidak beretika. Pengurusan kewangan merupakan salah satu aspek terpenting di dalam pentadbiran kerajaan, apabila ia diurus dengan penuh rasa tanggungjawab, maka dapat mengelakkan kakitangan sektor awam dari terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak beretika.
            Walaupun Malaysia mengamalkan demokrasi, kakitangan sektor awam yang bertanggungjawab dalam sesuatu hal adalah tetap tidak dibenar melibatkan diri dalam politik mengikut peruntukan-peruntukan tertentu. Hal ini adalah kerana penglibatan dalam politik akan hanya menyebabkan perkhidmatan mereka terjejas.
            Natijahnya masalah-masalah dalam penyerapan program gerakan budaya kerja cemerlang yang dinyatakan perlu di atasi dengan langkah-langkah yang sewajarnya agar dapat meningkatkan kualiti kakitangan sektor awam seterusnya mengukuhkan nilai etika dalam diri mereka.

6.0 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITI KAKITANGAN SEKTOR AWAM BAGI MENJAMIN ETIKA KERJA
Proses peningkatan kualiti hendaklah dianggapkan sebagai satu proses yang berterusan dan tiada titik penghabisan. Kualiti bukan sahaja di nilai berdasarkan daya pengeluaran atau penghasilan serta perkhidmatan yang diberi, tetapi juga diukur dalam semua kegiatan, tingkah laku dan pekerjaan yang dibuat oleh seseorang itu. Sehubungan itu beberapa langkah atau aktiviti telah disusun bagi mewujudkan budaya kerja yang berteraskan kualiti dalam kalangan kakitangan sektor awam. Aktiviti berikut adalah seperti ;

6.1 Anugerah Kualiti Perdana Menteri
Kerajaan telah memberi Anugerah Kualiti Perdana Menteri sebagai satu tanda penghargaan kepada semua agensi yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam tahun yang berkenaan. Anugerah ini akan disampaikan setiap tahun pada sembilan November sempena Hari Kualiti Sedunia. Satu lagi keistimewaan anugerah ini ialah pemenangnya akan dijadikan model dalam pengurusan kualiti. Kejayaan ini akan diberikan publisiti yang meluas di dalam perkhidmatan awam. Jelas melalui langkah ini, adalah diharapkan bahawa agensi-agensi perkhimatan awam dapat mengambil iktibar dan teladan seterusnya mempertingkatkan pengurusan kualiti di Jabatan dan Agensi masing-masing.

6.2 Panduan Pengurusan dan Peningkatan Kualiti Dalam Sektor Awam
Panduan ini menjadi rujukan asas kepada agensi-agensi kerajaan dalam usaha mereka untuk menghasilkan perkhidmatan dan keluaran yang berkualiti. Berpandukan kepada Panduan tersebut, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan adalah dikehendaki menyediakan Panduan Pengurusan dan Peningkatan Kualiti masing-masing.

6.3 Bengkel-bengkel Latihan
Beberapa Bengkel Pengurusan dan Peningkatan Kualiti telah diadakan bagi Penyelaras-penyelaras Kualiti dan Produktiviti dan Pasukan-pasukan Petugas mereka. Selepas menghadiri latihan ini, Penyelaras-penyelaras Kualiti dan Produktiviti serta Pasukan-pasukan Petugas mereka adalah dikehendaki melaksanakan usaha-usaha peningkatan kualiti di agensi masing-masing. Selain itu mereka juga perlu melatih dan mendidik pegawai-pegawai dan staf di bawah jagaan mereka tentang pengurusan yang berkualiti.

6.4 Ceramah dan Perbincangan
Ceramah-ceramah dan perbincangan-perbincangan mengenai pengurusan dan peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam hendaklah diberikan iaitu bertujuan untuk membantu meningkatkan lagi kesedaran agensi-agensi ini tentang pengurusan kualiti.

6.5 Penngunaan Nota Serah Kerja
Salah satu daripada peraturan yang wajar diberi perhatian untuk mencapai continuity dalam perkhidmatan awam adalah penggunaan nota serah tugas bagi pegawai-pegawai yang terlibat dengan pertukaran, khasnya Ketua-ketua Jabatan yang mempunyai kuasa tertentu.

6.6 Sistem Pengiktirafan
Satu lagi dari kriteria yang penting untuk menuju ke arah peningkatan kualiti di dalam sesebuah jabatan atau agensi adalah sistem pengiktirafan bagi kakitangan yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang. Sistem pengukuran merit adalah penting dalam pengurusan sumber tenaga manusia. Bagi tujuan kenaikan pangkat, sistem pengukuran merit adalah berasaskan kepada kecekapan, sifat peribadi termasuk keutuhan, kelulusan dan pengalaman yang sesuai dengan jawatan serta kekananan hanya akan diambil kira sekiranya terdapat dua atau lebih pegawai yang mempunyai kebolehan yang sama.  Selain itu fakor kesesuaian dan penerimaan juga adalah penting bagi sesetengah jawatan yang tertentu.

6.7 Pita Video Kualiti
Ia adalah penyediaan sebanyak dua video klip berkenaan pengurusan berkualiti dan digunakan sebagai bahan latihan bagi Bengkel Pengurusan Kualiti. Pita-pita video ini adalah berjudul “Ke Arah Perkhidmatan Awam Yang Produktif” dan “Pengurusan Produktiviti Dan Kualiti Yang Berkesan”.

6.8 Pengumuman Melalui Televisyen
Bagi meningkatkan lagi kesedaran serta menerapkan quality cosciousness dalam kalangan orang ramai, tiga pengumuman telah disiarkan melalui televisyen. Pengumuman-pengumuman tersebut bertajuk :
·         Kualiti Memenuhi Kehendak Pelanggan
·         Kualiti Melalui Pencegahan
·         Kos Tidak Memenuhi Kehendak Pelanggan

6.9 Siri Panduan Pengurusan Kualiti
Sebagai sebahagian daripada usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang kualiti serta menunjukkan cara-cara yang praktikal untuk mengurus kualiti dan produktiviti secara berkesan, satu siri Panduan Pengurusan Produktiviti telah disediakan. Panduan-panduan ini telah diedarkan kepada semua Ketua Setiusaha Kementerian dan Ketua Jabatan Persekutuan.

            Rumusannya menerusi langkah-langkah serta beberapa aktiviti yang disenaraikan adalah diharapkan dapat meningkatkan tahap kualiti kakitangan sektor awam umumnya dan membimbing mereka melaksanakan tanggungjawab dengan penuh beretika khususnya.

7.0  NILAI-NILAI UTAMA DALAM SEKTOR AWAM
Sebelum kita teruskan ke perbincangan berkaitan tujuh program tambahan peningkatan kualiti akan kita lihat dahulu nilai-nilai dalam perkhidmatan awam kini. Ia dapat menambah pengetahuan kita dalam perbincangan berkaitan kualiti juga etika. Nilai-nilai utama perkhidmatan awam yang terkandung dalam peraturan-peraturan perkhidmatan dapat dikenalpasti seperti yang berikut ;
a)      Taat Setia
Taat setiap kepada Raja, negara dan kerajaan merupakan salah satu daripada nilai-nilai terpenting yang perlu diamal dan dihayati oleh setiap kakitangan sektor awam.

b)      Amanah, Bersih dan Jujur
Seseorang kakitangan sektor awam dikehendaki melaksanakan tugas dan bertanggungjawab secara amanah, bersih dan jujur. Amanah adalah satu nilai yang perlu ada pada setiap kakitangan sektor awam oleh kerana keadaan tugasnya mengurus dan menjaga harta benda kerajaan dan rakyat. Bersih yang dimaksudkan pula ialah merangkumi bersih secara moral dan bersih dari segi fizikal.

c)      Bertanggungjawab
Manakala bertanggungjawab, seseorang  kakitangan sektor awam tidak boleh membelakangkan kewajipan awamnya atau berkelakuan yang boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab. Bertanggungjawab juga membawa erti bahawa seseorang itu tidak terlepas dari dipersoal jika gagal melaksanakan tugasnya dengan sempurna.
     
d)     Berkecuali
Ia bermaksud kakitangan sektor awam dikehendaki melaksanakan tugas mereka tanpa membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar berhubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan tugas awamnya. Mereka juga tidak dibenarkan menyertai secara aktif mana-mana parti politik untuk mengelakkan keadaan serba salah.

e)      Adil dan Saksama
Arahan Perkhidmatan (1974) mengkehendaki seseorang pegawai awam sentiasa bersikap adil dan saksama terhadap orang ramai dan memberi mereka layanan-layanan yang teratur dan memuaskan.

f)       Prestasi Yang Cemerlang dan Berkualiti
Setiap kakitangan sektor awam tidak boleh cuai dan kurang berusaha sepanjang perkhidmatannya. Ia perlu menunjukkan hasil kerja yang baik dan berkualiti. Oleh itu setiap kakitangan perlu sentiasa meningkatkan keupayaan mereka menerusi peningkatan kemahiran dan pengetahuan mengenai kerja.

g)      Ketepatan Masa
Salah satu nilai yang ditekankan dalam sektor awam. Perenggan 1, Perintah Bab ‘G’ (1974) telah menetapkan waktu bekerja perlu dipatuhi oleh semua anggota kerajaan. Arahan menggunakan Kad Perakam Waktu telah dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Am Bil. 11/1981. Ia bertujuan untuk memastikan kakitangan kerajaan tiba di pejabat pada masa yang ditetapkan.

h)      Perkhidmatan Ramah dan Mesra
Selain itu beberapa peraturan juga diperkenalkan untuk menentukan kakitangan sektor awam sentiasa memberi perkhidmatan yang ramah dan mesra.

i)        Sikap Berjimat Cermat
Sektor awam juga menganjurkan nilai sentiasa berjimat cermat semasa menguruskan harta dan kepentingan kerajaan dan negara.
      
Sebagai kesimpulannya berdasarkan nilai-nilai utama dalam perkhidmatan awam diharap semua kakitangan sektor awam dari hari ke hari cuba memahami dan menerapkan ia sebagai satu kewajipan dalam diri masing-masing. Dengan kesedaran ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti kerja kakitangan sektor awam dan juga kualiti perkihdmatan kerajaan.           

8.0 TUJUH PROGRAM TAMBAHAN PENINGKATAN KUALITI
Bagi memantapkan lagi usaha-usaha yang telah diperkenalkan setakat ini dan juga membantu Ketua-ketua Agensi melaksanakan pengurusan berkualiti, kerajaan telah memperkenalkan tujuh lagi program tambahan untuk dilaksanakan oleh setiap agensi kerajaan. Tujuh program berkenaan ialah :

a)      Sistem Cadangan Q
Sistem cadangan Q diperkenalkan dengan tujuan menggalakkan percambahan idea-idea yang boleh mempertingkatkan kualiti dalam kalangan kakitangan sektor awam. Di bawah sistem ini setiap kakitangan digalak menggunakan daya kreativiti dan inovasi masing-masing untuk mencadangkan kaedah-kaedah atau idea-idea yang boleh digunakan dalam meningkatkan kualiti output agensi. Cadangan-cadangan yang baik akan diberi pengiktirafan yang sewajarnya.

b)      Sistem Proses Q
Sistem Proses Q pula diperkenalkan untuk membantu kakitangan sesebuah agensi menyempurnakan sesuatu proses kerja secara berkualiti. Di bawah sistem ini peringkat-peringkat proses untuk menghasilkan sesuatu output akan didokumenkan secara terperici dalam bentuk carta aliran kerja. Cara ini akan menjadi sumber rujukan kepada pekerja supaya mereka dapat memahami dengan lebih jelas tentang aspek kerja yang dijalankan serta standard-standard kualiti yang mesti dipatuhi.

c)      Sistem Pemeriksaan Q
Sistem Pemeriksaan Q adalah satu bentuk Quality Assurance untuk menjamin output yang dihasilkan oleh sesebuah agensi itu sentiasa berkualiti. Di bawah sistem ini agensi-agensi diminta melakukan pemeriksaan kualiti di berbagai peringkat proses pengeluaran sesuatu output. Sekiranya melalui pemeriksaan ini kecacatan output dikesan maka pembaikan serta merta boleh dilakukan.

d)     Hari Q
Hari Q adalah satu hari yang dipilih oleh sesebuah agensi untuk merayakan pencapaian dalam pengurusan kualiti. Matlamatnya ialah untuk membuktikan komitmen pihak pengurusan terhadap kualiti. Untuk menjayakan Hari Q ini agensi-agensi boleh mengaturkan aktiviti-aktiviti seperti majlis ikrar, ceramah, majlis penyampaian anugerah kualiti dan lain-lain.

e)      Slogan Q
Slogan Q diperkenalkan sebagai satu strategi untuk mewujudkan kesedaran tentang kualiti di kalangan kakitangan sesebuah agensi. Melalui slogan ini pihak pengurusan boleh menjelaskan kepada kakitangannya tentang visi agensi, matlamat kualiti yang ingin dicapai ataupun sistem nilai kualiti yang ingin diterapkan kepada pekerja. Slogan-slogan ini boleh disampaikan dengan menggunakan banners, poster, lencana dan berbagai media yang sesuai.

f)       Sistem Maklumbalas Q
Dalam usahanya meningkatkan kualiti, agensi-agensi memerlukan maklumbalas daripada orang ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Oleh itu melalui Sistem Maklumbalas Q, setiap agensi diminta mewujudkan sistem maklumbalas pelanggan di agensi masing-masing. Dengan adanya sistem ini maklumbalas daripada orang ramai akan dapat dikumpul dengan sistematik dan analisis secara terperinci. Hasil penganalisisan ini akan dijadikan asas untuk mempertingkatkan tahap kualiti perkhidmatan yang sedia ada.
g)      Sistem Maklumat Q
Program terakhir ialah Sistem Maklumat Q. Sistem ini bertujuan menyebarkan maklumat kepada orang ramai tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh sesebuah agensi. Maklumat-maklumat ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah-risalah yang mudah dibaca dan difahami.

Kesimpulaanya menerusi tujuh program tambahan ini adalah diharapkan bahawa kualiti perkhidmatan dan keluaran agensi-agensi kerajaan dan perkhidmatan awam secara keseluruhan dapat dipertingkatkan lagi.

9.0  PENUTUP
Dengan perkenalan kepada apa itu etika kerja dan mengetahui kelebihan, kegunaan dan kepentingannya tidak dapat disangkal lagi bahawa etika perlu dititikberatkan dalam kalangan kakitangan sektor awam demi mewujudkan sebuah jentera perkhidmatan yang bermutu dan disenangi serta memuaskan hati semua pihak. Segala aktiviti yang disusun dalam program gerakan budaya kerja cemerlang adalah amat berpatutan dan bersesuian dengan keadaan masa kini bagi meningkatkan mutu kualiti pekerja sektor awam khususnya. Sejak perlaksanaannya dalam tahun 1989, perkhidmatan sektor awam dari hari ke hari berusaha keras membuat perubahan bagi mencapai matlamat yang dikehendaki, dan semuanya agar rakyat merasai perkhidmatan yang memuaskan. Nilai-nilai murni yang terkandung dalam etika dan juga di dalam program gerakan budaya kerja cemerlang untuk diterapkan sendiri mencerminkan nilai-nilai sejagat. Bukan sahaja untuk kegunaan semasa memberikan perkhidmatan, malah secara tidak langsung dapat mendorong para kakitangan sektor awam menghindarkan diri dari segala perlakuan negatif seperti rasuah, menipu, pecah amanah dan sebagainya dalam kalangan masyarakat. Sesugguhnya prinsip-prinsip atau nilai-nilai murni yang dihayati secara berterusan akan menyerlahkan akhlak mulia pengamalnya. 
2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. saya menggunakan maklumat yang terdapat dalam blog ini sebagai rujukan. terima kasih.

    ReplyDelete